HVA

KOSTER DET?

VÅRE PRISER

Timesatsen for hvert enkelt oppdrag vil avhenge av sakens natur og hvilken advokat som skal håndtere den.

 

Våre advokater opererer med en timepris fra kr. 1500,- til 2100,-.


Arbeid utført av en av våre advokatfullmektiger faktureres med en timepris på mellom kr. 1200,- og 1950,-.

Alle priser er oppgitt eks. mva.

FRI RETTSHJELP

er et rettshjelpstilbud hvor det offentlige bistår økonomisk for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Tilbudet gjelder i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Får du innvilget fri rettshjelp vil staten, helt eller delvis, dekke utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand, i og utenfor rettergang.


Fri rettshjelp kan pr. i dag innvilges i form av fritt rettsråd (juridisk rådgivning o.l.) eller fri sakførsel (prosess for domstol).

Behovsprøvd bistand gis i følgende tilfeller:

 • Familiesaker som barnefordeling og samvær, skillsmisse, skifte etter ekteskapsbrudd

 • Samboeroppgjør

 • Erstatning for personskade

 • Saker overfor NAV

 • I tillegg kan behovsprøvd bistand gis i andre sakstyper etter særskilt søknad til fylkesmannen

 

Fri rettshjelp gies i saker uten behovsprøving. Dette gjelder bl.a i barnevernsaker.

GENERELLE VILKÅR

Advokaten forplikter seg til å gi råd og ivareta klientens interesser i saken, samvittighetsfullt og påpasselig og plikter å fremme saken så raskt som omstendighetene tilsier. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang. Advokaten forbeholder seg rett til å overlate den konkrete utførelsen av oppdraget helt eller delvis til en ansatt advokat eller advokatfullmektig ved samme advokatkontor.

Advokaten forplikter seg til å fullføre oppdraget med mindre det viser seg at:

 • Klienten har gitt feilaktige eller misvisende opplysninger-

 • Klienten ikke vil følge advokatens råd i saken

 • Klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger

 • Klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse

 • At det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter med oppdraget

 • Før advokaten eventuelt frasier seg sitt oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

 

Advokatens salær skal stå i rimelig forhold til oppdragets størrelse og vanskelighetsgrad, arbeidets omfang og resultat. Mens arbeidet pågår er advokaten berettiget til å utfakturere akonto etter hvert som arbeidet utføres. Til sikkerhet for betaling er advokaten berettiget til å kreve innbetalt et rimelig forskudd. Oppdragsbekreftelse gir en mer utførlig beskrivelse av advokatens og klientens plikter i oppdragsforholdet.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

 • Facebook Social Ikon
 • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER