VÅRE

PROSESSER

PROSESS GENERELT

AVTALE

Dersom du lurer på om du ønsker bistand for oss, tilbyr våre advokater i mange tilfeller en uforpliktende samtale. Før vi starter oppdraget inngår vi en avtale om advokatbistand i henhold til våre standard vilkår og pris i henhold til sakens art og kompleksitet.

 

MØTE

Det er vanlig praksis at vi avtaler et møte hvor vi går igjennom saken, du som klient forteller om den rettslige utfordringen du står overfor. Du får informasjon fra oss om normal saksgang, saksbehandlingstid og hvordan en tilsvarende sak normalt vil foregå. Alle saker er forskjellige, men vi har likevel lang erfaring knyttet saksgangen i de ulike typer saker. I dette møte er det også normalt å avtale hvordan den videre kommunikasjonen mellom oss skal være. Vi kommuniserer mye på mail, men vi kan også avtale at videre kommunikasjon er mest hensiktsmessig via brev.

 

KUNDEN I FOKUS
Vi er opptatt av at du som kunde skal få den beste juridiske veiledningen. Vi tilstreber å ha en god dialog og tett kommunikasjon med deg som kunde. I samråd vurderer vi sakens mulige utfall, prosessrisiko og videre saksgang.


FORSKUDD
Hos Preto & Co er det vanlig praksis å be om at det innbetales et forskudd til en særskilt opprettet klientkonto. Innbetaling skjer før vi starter arbeidet med en sak.

Forskuddets størrelse varierer fra sak til sak – alt etter hvor omfattende sak det gjelder. Vanligvis kreves et forskudd tilsvarende 5-10 timers arbeid. Det er også vanlig at alle kostnader i forbindelse med saken forskuddsbetales, f.eks. gebyrer, reise/overnattingskostnader m.v.

Ved advokatbistand i saker med egenandel etter ordningen for fri rettshjelp, vil vi også be om at egenandelen innbetales som et forskudd.

 

RETTSHJELPSFORSIKRING
Vanlige hjemforsikringer, villaforsikringer og bil/ båtforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand i tilfeller du havner i en tvist. Samlet utgiftsdekning fra forsikringsselskapet har normalt en øvre begrensning, gjerne opptil kr 100.000. Hjemforsikringen kan dekke tvister som gjelder kjøp og salg av boliger, biler og båter, samt erstatningssaker. Forsikringstakeren betaler vanligvis en egenandel på kr. 2.500 – 4.000 med tillegg på 20% av kostnadene. De nærmere reglene framgår av forsikringsvilkårene. Som vår klient oppfordrer vi deg til å undersøke om du har rettshjelpforsikring.

 

FRI RETTSHJELP
Stortinget har bestemt at man i enkelte sakstyper skal ha fri rettshjelp (fritt rettsråd/fri sakførsel). Betaling til advokat dekkes da av det offentlige. For noen saksfelt beregnes en egenandel for klienten etter nærmere fastsatte regler. Personer med brutto-inntekt inntil kr. 246.000 vil i enkelte sakstyper ha krav på fri rettshjelp med egenandel. Som eks. kan nevnes skifte ifm. separasjon/skilsmisse, barnefor-delingssaker, arbeids-rettssaker og husleiesaker.


Ved tvangsinngrep i barnevernsaker (barneverntjenesteloven) og i helsesaker (helse- og omsorgsloven) er det ikke egenandel. Det offentlige dekker alle kostnader til advokat. Regelverket for fri rettshjelp er ikke alltid lett å finne ut av. Ta kontakt med oss for vurdering om du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.


PROSESS PERSONSKADE


FORSIKRINGER
Det er viktig å få klarlagt forsikringer du har og få meldt ditt krav til selskapet, slik at kravet ikke bortfaller på grunn av foreldelse eller oversittelse av meldefrist.

KRAV PÅ ERSTATNING
Dersom du har inntektstap eller utgifter på grunn av skaden, beregner vi tapet og fremsetter krav med bakgrunn i dokumentasjon fra arbeidsgiver eller andre.

 

Vi beregner også krav på menerstatning og evt. oppreisning.


OFFENTLIGE YTELSER
Ved større skader er det vår oppgave å bistå med å klarlegge hvilke ytelser du har krav på fra det offentlige.

 

NAV
Vi påser at de nødvendige søknader  til NAV sendes inn, herunder søknad om arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, samt menerstatning og yrkesskadefordeler dersom du har en godkjent yrkessykdom /yrkesskade i NAV .

  

SPESIALIST
Det kan ofte være behov for å innhente spesialisterklæring og vi ser til at det blir valgt en spesialist som foretar en grundig og god medisinsk vurdering av skaden.

 

ENDELIG ERSTATNINGSKRAV
På bakgrunn av spesialisterklæring vil vi normalt sett ha nok grunnlag til å utarbeide et erstatningskrav i samarbeid med deg.


FORHANDLING
Vi mottar vanligvis et skriftlig tilbud etterfulgt av et forhandlingsmøte. Resultatet av dette gjennomgås for vurdering av så vel tilbud som en eventuell rettssak.

AKSEPT
Vår oppgave er å gi deg profesjonelle råd om hvilke valg som bør gjøres. Det er du som bestemmer om et tilbud skal aksepteres eller ikke.

RETTSAK
Dersom vi ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet, , Kontor for voldsoffererstatning (KFV) eller Norsk Pasientskade Erstatning (NPE), er alternativet klagesak eller rettssak etter en klarlegging av kostnader og risiko. Vi vurdere også om det er hensiktsmessig å klage saken inn for andre klageorganer, for eksempel Finansklagenemda (FinKN) eller evt forliksrådet.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER