VÅRE

FAGOMRÅDER

YRKESSKADE/SYKDOM

PASIENTSKADE

BISTANDSADVOKAT

BARNEVERN

KLAGESAKER MOT NAV

AVTALE & KONTRAKTSRETT

EIENDOM & BOLIGTVISTER

ARBEIDSRETT

PENSJONSYTELSER

ARV & ARVEPLANLEGGING

SAMLIVSBRUDD

BARNEFORDELING

ERSTATNING VED PERSONSKADE

Dersom du har vært utsatt for en personskade, kan du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som oppstår. I noen tilfeller er ansvaret objektivt, med det menes at det ikke kreves skyld fra den som har påført deg skaden. Dette gjelder eksempelvis ved trafikkskader og yrkesskader. I andre tilfeller stilles det krav til skyld hos den som har påført deg skaden, eksempelvis ved pasientskader og voldshendelser.

 

Dersom du privat, eller gjennom arbeidsgiver, er dekket under andre sykdoms- eller ulykkesforsikringer, kan du ha rett til erstatning for ulykke eller sykdom i henhold til forsikringsvilkårene. De vanligste erstatningspostene er løpende inntektstap, framtidig inntektstap, tapt arbeidsevne i hjemmet, menerstatning, oppreisning og utgifter som påløper grunnet skaden, herunder advokatutgifter.

 

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikringsselskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til begrepet ansvar, årsakssammenheng og ikke minst hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett raskt etter skaden.

Dersom noen kan lastes for skaden du er påført, vil normalt sett også utgiftene til advokat bli dekket. Mange har også private forsikringsordninger som dekker advokatutgifter dersom det oppstår tvist, og personer med lav inntekt og formue kan har rett til fri rettshjelp fra det offentlige.

TRAFIKKULYKKE

Du kan ha krav på erstatning dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke og er påført en personskade. Dersom du er utsatt for en trafikkulykke, har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som oppstår.

De vanligste erstatningsposter er løpende inntektstap, framtidig inntektstap, menerstatning, oppreisningserstatning og utgifter som påløper rundt trafikkulykken. Du kan ha rett til erstatning selv om du er skyld i ulykken selv. Er du påført en personskade i trafikken, har du krav på å få dekket utgifter til advokat under bilens ansvarsforsikring.

 

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikringsselskapene. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til begrepet trafikkulykke, årsakssammenheng, og ikke minst hvilken erstatning man har krav på. Det er derfor viktig å advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett raskt etter skaden.

 

Vi er en av samarbeidspartnerne til Personskadeforbundet.

Våre advokater har langvarig og svært høy kompetanse innen fagfeltet og vet hvordan vi skal håndtere slike saker. Hos oss vil du føle at du vet hva som skjer til enhver tid, og vi vektlegger tett og personlig oppfølging med fokus på resultater for våre klienter.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om hva vi kan bistå deg med i forhold til trafikkulykken.

ULYKKES- OG SYKDOMSFORSIKRING

En ulykkesforsikring gjelder for skader som følge av en ulykke, og kan deles inn i tre deler:

  1. Erstatning pga medisinsk invaliditet

  2. Erstatning pga dødsfall

  3. Erstatning for behandlingsutgifter av ulykke

Forsikringsavtalen viser hva ulykkesforsikring dekker.

 

En sykdomsforsikring kan gi rett til utbetaling av avtalt forsikringssum, hvis du blir rammet av alvorlig sykdom som for eksempel kreft. Forsikringsavtalen viser hvilke sykdommer du er dekket for.

De fleste av oss er forsikret via arbeidsplassen og arbeidsgiver, men de færreste av oss tenker på ulykkes- og sykdomsforsikringer privat.. Det er ikke alle ulykkesforsikringer som dekker sykdom eller enkelte fritidsaktiviteter. Du bør derfor velge ulykkesforsikring ut fra dine interesser, forsikringssum og hva forsikringen dekker.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du har behov for mer informasjon om ulykkesforsikring.

VOLDSOFFERERSTATNING

Dersom du har blitt utsatt for vold og er påført en personskade, kan du ha krav på erstatning. Den som utøver volden er i utgangspunktet ansvarlig for å betale erstatning. Dersom vedkommende ikke vil eller kan betale, kan voldsoffererstatning kreves fra Kontoret For Voldsoffererstatning (KFV).

 

Voldsoffererstatning skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse dersom skaden er stor. Det kan også være grunnlag for oppreisningserstatning, dvs. erstatning for såkalt tort og svie. Nivået på erstatningen er fastsatt gjennom domstols praksis.

Våre advokater har gjennom vår spesialisering innenfor personskade kunnskap om hvilket nivå erstatningen bør ligge på i ditt tilfelle. Hvis du er påført en voldsskade, så har du krav på å få dekket advokatutgifter under voldsoffererstatningen.

Ta kontakt på telefon 55 90 85 80 eller via vårt kontaktskjema for en uforpliktende samtale dersom du trenger mer informasjon vedrørende voldsoffererstatning.

TAP AV FORSØRGER

Du kan ha krav på forsørgertapserstatning dersom din ektefelle / samboer eller annen forsørger faller bort. Årsaken kan eksempelvis være trafikkulykke, yrkesskade / yrkessykdom, pasientskade eller voldshandling.

Som skadelidt møter du spesialiserte saksbehandlere i forsikrings-selskapene eller hos det offentlige. Det oppstår ofte kompliserte spørsmål knyttet til utmåling av erstatning. Det er derfor viktig å søke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

Våre advokater har langvarig og svært høy kompetanse innen fagfeltene, både utenrettslig og via domstolen, og flere har tidligere praksis fra forsikringsselskap.

Vi vektlegger tett og personlig oppfølging med fokus på resultater for våre klienter.

HAR DU SPØRSMÅL TIL OSS? 
Ta kontakt på tlf: 55 90 85 80, på e-post: post@preto.no, eller send inn vårt kontaktskjema nedenfor, og få en uforpliktende samtale om dine problemer med en av våre advokater.

 
 
 
 
  • Facebook Social Ikon
  • LinkedIn Social Icon

ADVOKATFIRMAET PRETO & CO

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

© 2018

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPLSER